samochody do tuningu

Od 1 stycznia 2009 r. pracodawcy, którzy zatrudniają niepełnosprawnych i pobierają z tego tytułu dofinansowania do ich wynagrodzeń, nie będą już musieli co roku rozliczać się z uzyskanej pomocy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwróci im do 75 proc. kosztów płacy (wynagrodzenia i składek ZUS) takich pracowników. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92).

(...)

Dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych ma wynosić 75 proc. ich wynagrodzenia brutto, finansowanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz składek do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pomoc z PFRON będzie jednak zróżnicowana ze względu na stopień niepełnosprawności pracownika oraz ograniczona stawkami kwotowymi. Miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wyniesie do 160 proc. minimalnej płacy obowiązującej w grudniu poprzedniego roku (1801,60 zł), ze stopniem umiarkowanym do 140 proc. (1576,4 zł), a tej ze stopniem lekkim do 60 proc. (675,6 zł).

Takie samo dofinansowanie będzie przysługiwało zarówno firmom z otwartego, jak i chronionego rynku pracy. Pomoc dla zakładów pracy chronionej będzie więc niższa od wypłacanej obecnie. Większe wsparcie z PFRON otrzymają natomiast firmy z otwartego rynku pracy.

Źródło GP z dnia: 6.08.2008 r.


Dorot składa się RCA i RSA
przykład:
rozliczenie deklaracji 11 płatnej w XII
RSA wykazujesz z kodem pracowniczym 011000 - dat od 01 -30.11 z kodem przerwy 121, w RCA wykazujesz z kodem pracowniczym 011000 - podstawę 0 , drugi raz RCA z kodem osoby przebywającej na wychowawczym czyli 121000 z podstawą em,rent i zdrowotną 420


moko

- czyli w jednym zestawie są dwa RCA za osobę na wychowawczym?
- w 1 RCA wszędzie są zera, tak?
- w 2 RCA obliczam ub. em, rent, i zdrowotne, a wypadkowe...obliczane są te płacone przez pracodawcę i przez pracownika, czy tylko te przez pracodawcę (budżet)
- od jakiej kwoty/podstawy obliczam te składki, od tej która miała do tej pory?

czemu ten ZUS musi być taki zawiły

Bogey, gdzie Ty widzisz dziki kapitalizm, jesteśmy państwem socjalnym, zamiast to udowadniać pokarze ci ile nasze kochane państwo zabiera z naszej pensji właśnie na obowiązkowe ubezpieczenia:

minimalna płaca to 850 zł wiec dla tej stawki to wylicze:

wynagrodzenie brutto - 850
składka na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez pracodawcę - 82,96
składka na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez ubezpieczonego - 82,96
składka na ubezpieczenie rentowe finansowana przez pracodawcę - 55,25
składka na ubezpieczenie rentowe finansowana przez ubezpieczonego - 55,25
składka na ubezpieczenie chorobowe - 20,83
składka na ubezpieczenie wypadkowe - 16,41
Fundusz Pracy - 20,83
Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych - 1,28
składka na ubezpieczenie zdrowotne 58,73 (53,55 wolno odliczyć nam od podatku dochodowaego)
zaliczka na potek dochodowy - 14,20 (67,74 - 53,55)
Do wypłaty - 618,03

Podliczając
Całkowity koszt utrzymania pracownika z pensją 850 zł - 1010,32 zł
kwota wszystkich podatków z listy płac - 392,29
Pracownik otrzymuje 618,03 porównajcie to sobie z sumą podatków do zapłacenia.

Gdzie tu dziki kapitalizm, jeśli wg Ciebie on tak wygląda to nie chce wiedzieć ile musiałbym oddawać do wspólnej kasy w prawdziwym państwie socjalnym

Ubezpieczenia społeczne- forma zabezpieczenia pracowników i ich rodzin przed konsekwencjami zdarzeń losowych powodujących utratę lub zmniejszenie możliwości uzyskiwania zarobku.

Ubezpieczenia społeczne obejmują:

a) ubezpieczenia emerytalne- z tego tytułu osoby uprawnione otrzymują emeryturę. (Składka na ubezpieczenie emerytalne jest opłacana w połowie przez pracownika i w połowie przez pracodawcę).

ubezpieczenia rentowe- z tego tytułu wypłacane są między innymi renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, dodatki do rent rodzinnych i zasiłki pogrzebowe. (Składka jest opłacana w połowie przez pracownika i w połowie przez pracodawcę).

c) ubezpieczenia chorobowe- z tego tytułu przysługuje uprawnionym między innymi zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński. (Składka opłacana jest przez pracownika).

d) ubezpieczenia wypadkowe- z tego tytułu wypłacane są świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Składka opłacana jest przez pracodawcę.)

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o prcaę podlegają powszechnemu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne przekazywane są na rachunek bankowy Zakladu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Osobom ubezpieczonym i członkm ich rodzin przysługują świadczenia służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Praca chałupnicza to nazwa potoczna - oficjalnie to praca nakładcza. Zatrudniony wykonuje pracę w domu w określonym przez siebie czasie, nie jest zobowiązany do pracy pod nadzorem pracodawcy, szef rozlicza go z efektów. Chałupnik nie jest prcownikiem, ponieważ umowa o pracę nakładczą to rodzaj umowy cywilnoprawnej, nie można jej postanowień kształtować dowolnie. W umowie należy wskazać rodzaj pracy, termin jej rozpoczęcia, a także zasady wynagradzania. Nakładca ma obowiązek zapewnić chałupnikowi taką ilość pracy, by zapłata za nią była co najmniej taka, jak najniższe wynagrodzenie za pracę. Jeśli jednak dorabia wykonując pracę nakładczą to jego wynagrodzenia nie mnoże być niższe niż 50% najniższej pensji. Od pracy nakładczej nie odprowdza się składki wypadkowej, ponieważ jest wykonywana w domu, przy pracy nakładczej dobrowolne jest też ubezpieczeniew zdrowotne. Chałupnika można też zwolnić dyscyplinarnie, rozstając się z pracownikiem zgodnie z art.97 kodeksu pracy należy wystawić mu świadectwo pracy. Zatrudniając osobę na podstawie umowy nakładczej należy pamiętać o jej uprawnieniach , jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę. Chałupnicy mają prawo między innymi do:
-bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- urlopu wypoczynkowego,
- urlopu maciężyńskiego,
- wynagrodzenia za okres niezdolności o pracę ,
- otrzymania świadectwa pracy,
- otrzymania odprawy pieniężńej w przypadku rozwiązania umowy w wyniku ogłoszenia upadłości nakładcy lub jego likwidacji, odprawa taka należy się także w przypadku ograniczenia lub rezygnacji przez nakładcę zatrudnienia danej osoby w charakterze chałupnikaSzablon by Sliffka (© samochody do tuningu)